top of page
Podmínky použití

Tento web provozuje Markéta Podaná, IČ: 08161518, DIČ: CZ8753173649, se sídlem Hrnčířská 222, Jesenice - Zdiměřice, 25242, Česká republika.

 

Níže si můžete přečíst podmínky použití mého webu „access2joyful.life“. Přečtěte si je prosím pečlivě, obsahují totiž informace o tom, jak chráním Vaše osobní údaje a s čím konkrétně mi dáváte při vstupu na můj web souhlas. Dále tu najdete:

 • možnosti použití Vašich a mých materiálů, včetně ochrany mých autorských práv,

 • pravidla chování v prostředí mého webu,

 • Váš souhlas s užíváním cookies

 • a další informace a pravidla týkající se užívání mého webu, a taky vztahů mezi Vámi a mnou.

 

Používáním mého webu souhlasíte s níže uvedenými podmínkami použití a udělujete mi souhlasy, které jsou zde uvedené. Mám právo tyto podmínky použití měnit a aktualizovat, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Používáním mého webu souhlasíte s těmito změnami, to znamená s aktuálním zněním těchto podmínek použití. Pokud se rozhodnete nepřijmout tyto podmínky použití, nepoužívejte prosím můj web.

 

I. Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana

 

1. Když na mém webu, který provozuji, zadáte svoje osobní údaje, udělujete mi tím souhlas s jejich zpracováváním a nakládáním, a to na dobu neurčitou nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

 

2. Mou povinností při zpracovávání Vašich osobních údajů je postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. To znamená, že budu Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. A budu také dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem.

 

3. Osobní údaje budu zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Při tom přijímám technická a organizační opatření, aby u mě byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Chráním je proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Moje bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. Nebojte, nikdy nebudu předávat Vaše osobní údaje třetím osobám. Výjimkou jsou případy stanovené zákonem nebo uvedené v tomto souhlasu nebo v případě Vašeho souhlasu.

 

4. Souhlas mi dáváte, abych Vám mohla posílat informace a materiály, které Vás zajímají, pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o mých produktech a službách nebo pro případy, kdy se chci zeptat na Váš názor a zpětnou vazbu. Taky pro vnitřní statistické a marketingové účely a pro účely technické správy mého webu.

 

5. Když mi dobrovolně dáte citlivé osobní údaje (například ty, které vypovídají o národnostním, rasovém nebo etnickém původu nebo politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu), dáváte mi tím výslovný souhlas s jejich užitím, a to na dobu 10 let. Poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné a máte samozřejmě právo – kromě práv uvedených dále – tento souhlas odvolat.

 

6. Ráda Vám řeknu, zda a jaké osobní údaje o Vás mám zaznamenané. Jestli máte dotazy, podněty nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, napište mi na e-mail marketa@access2joyful.life.

 

7. V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů mnou, Markétou Podanou, máte právo:

 • odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, protože poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; vezměte prosím ale v potaz, že v případě, že budete chtít odstranit své osobní údaje, nemůžu Vám dál poskytovat materiály a informace, o které máte zájem,

 • na přístup k Vašim osobním údajům,

 • požádat o opravu Vašich osobních údajů,

 • obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů,

 • požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích,

 • v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že já Markéta Podaná provádím zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete mě požádat o vysvětlení, stejně jako požadovat, abych odstranila takto vzniklý stav. Můžete se domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů; berete tím ale na vědomí, že v případě, že budete požadovat odstranění Vašich osobních údajů, nemůžu Vám z mé strany nadále poskytovat materiály a informace, o které máte zájem.

 

II. Použití mých informací a materiálů

 

1. Informace, které Vám poskytuji, nemohou nahradit a nenahrazují služby lékařů, psychologů nebo právních poradců. Zvlášť v případě jakýchkoli tělesných nebo duševních příznaků, které mohou vyžadovat odborné vyšetření nebo pomoc. V takových případech neváhejte a navštivte lékaře. Nemůžu zaručit, že jakékoli mé doporučené postupy nebo informace budou fungovat i ve Vašem případě. Míra úspěchu je totiž vždycky závislá na různých okolnostech – především na schopnostech zúčastněných osob a jejich talentu, vědomostech, píli a snaze. Ty se liší osobnost od osobnosti, rodina od rodiny, a nemůžu proto ve všech případech garantovat stoprocentní výsledek. V každém případě a za všech okolností jste sami plně odpovědní za Váš život a za své činy. To platí i o způsobu využití informací, které ode mne dostáváte. Proto pokud vzniknou z Vašeho rozhodnutí jakékoli škody či újmy, neodpovídám za ně.

 

2. Všechna očekávání, předpovědi a výhledy do budoucna, které najdete na mém webu, nejsou závazným příslibem. Vycházím ze svých znalostí a zkušeností.
Finanční témata na mém webu představují jen informace a možnosti, ale neposkytuji Vám žádnou garanci, že použití mých myšlenek, nástrojů, strategií nebo doporučení povede k zisku nebo výdělku. Nejsem prostředníkem ani účastníkem transakcí mezi Vámi a třetími osobami.

 

3. Já Markéta Podaná nenesu vůči Vám nebo jiné osobě odpovědnost za přímé či nepřímé nebo jiné škody či újmy, způsobené použitím nebo nemožností použití informací a materiálů, které Vám předávám skrze můj web. Prohlašuji, že všechny mé informace a služby Vám poskytuji tak, jak jsou, a jsou bez záruky nebo garance jakéhokoli druhu (výjimkou jsou prohlášení, která jsou jako záruky výslovně označena, např. 14denní garance vrácení peněz).

 

4. Můj web může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a aplikace, např. sponzorů a osob, které mohou nabízet různé užitečné služby. Nenesu ale odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek provozovaných třetími osobami (i když na ně můžu na svém webu odkazovat). Některé materiály nebo údaje Vám můžu zpřístupnit i skrze aplikace (software) třetích osob. Vezměte, prosím, na vědomí, že užívání těchto aplikací nebo poskytování, získávání a zpracovávání informací, osobních údajů či jiného obsahu a nakládání s nimi je podřízeno pravidlům a podmínkám těchto jiných internetových stránek a jejich provozovatelů a nakládání s těmito aplikacemi, informacemi a údaji ani obsah těchto stránek nepodléhá mé kontrole a nenesu za něj žádnou odpovědnost. Doporučuji Vám, abyste se s pravidly stránek, na které odkazuji, nebo s pravidly používání daných aplikací seznámili před tím, než na ně vložíte jakékoli osobní údaje nebo s nimi budete zacházet.

 

5. Můj web může být nefunkční např. z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo aktualizace programů a systému nebo zavedení nových prvků, ale taky z důvodu poruch nebo závad, které nemůžu předvídat. Zároveň nemůžu zaručit, že můj web, který provozuji, jsou v každém okamžiku bezchybné a bez virů. Nenesu odpovědnost za případné škody, které Vám nebo jiným osobám vzniknou v důsledku nefunkčnosti nebo užití mého webu nebo ztráty dat či příspěvků, které na ně vložíte.

 

IlI. Použití Vašich informací a materiálů

 

1. Vy sami odpovídáte za obsah (text, dokument, obrázky, video a jiné soubory apod.) a příspěvky, které vkládáte na můj web, a máte plnou zodpovědnost za všechno, co na něm uděláte. Odesláním nebo vložením dat nebo příspěvků ručíte za to, že jejich obsah je v souladu s těmito podmínkami a že neporušuje autorská práva třetích osob.

 

2. Data a příspěvky, které na můj web vkládáte Vy nebo třetí osoby, jsou názorem těchto osob (autora příspěvku). A takhle je, prosím, taky berte. Každý odpovídá za vlastní uvedené názory, a proto já Markéta Podaná neodpovídám za správnost či pravdivost příspěvků a dat, která vkládáte Vy nebo třetí osoby na můj web. Nenesu za jejich obsah žádnou odpovědnost a neodpovídám za škody, které případně způsobí.

 

3. Osobní a další údaje, které napíšete do příspěvků a souborů a dáte na web, který provozuji (např. do diskuzí a fór apod.), může kdokoli vidět – jsou veřejně přístupné. Proto myslete na to, že jakékoli informace a údaje, které publikujete ve Vašich příspěvcích nebo souborech na webu, který provozuji (např. na fórech a diskuzích), mohou být (bez našeho vlivu) použité třetími osobami (návštěvníky těchto stránek), a proto je vkládáte na vlastní nebezpečí; bezpečnost těchto údajů a informací Vám nemůžu nijak zaručit.

 

4. Mám právo data či příspěvky Vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na můj web nebo které jste mi jinak předali (např. e-mailem), dále bezúplatně používat při mé činnosti. Třeba pro doložení, ilustraci, ukázku nebo rozvoj mých činností a produktů a jejich výsledků (např. pro doložení kvality či účinnosti nabízených kurzů nebo ukázky jejich průběhu a příkladů jejich užití) – a k mé prezentaci (např. jako své reference, pro marketingové a reklamní účely apod.), a k tomu mi dáváte výslovný souhlas. Já Markéta Podaná mám právo tato data a příspěvky zveřejnit na svém webu nebo prezentovat či použít jiným způsobem.

 

5. V případě, že data či příspěvky Vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na můj web nebo které jste mi jinak předali, obsahují osobní údaje, dáváte mi Markétě Podané souhlas s tím, abych tyto příspěvky a soubory (včetně v nich uvedených osobních údajů) dále využívala k účelům, které popisuji v předchozím odstavci; mám právo připojit k danému užití Vaše jméno a příjmení, případně i jméno dítěte.

 

6. V případě, že data či příspěvky Vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na můj web nebo které jste mi jinak předali, mají znaky díla chráněného podle autorského zákona, dáváte mi Markétě Podané zároveň licenci. Tedy právo takové dílo užít; tato licence je nevýhradní, teritoriálně neomezená, neomezená co do účelu užití díla, časově omezená na dobu výkonu majetkových práv autora, poskytujete mi ji bezúplatně a k užití díla nepotřebuji Váš souhlas nebo Vaše vyrozumění.

 

IV. Pravidla chování a má autorská a jiná práva

 

1. V prostředí mého webu není dovolené:

 • porušovat obecně závazné právní předpisy nebo vykonávat protiprávní činnost, ani porušovat povinnosti, které jsou zde stanovené,

 • jednání, které odporuje dobrým mravům nebo obecně uznávaným morálním či etickým pravidlům (např. projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.),

 • jednání, které je v internetovém prostředí nekalé (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.),

 • jednání, které je vnímáno v obchodním styku jako nekalé,

 • využití mého webu k reklamě nebo propagaci podnikatelské nebo jiné podobné činnosti Vaší nebo třetích osob,

 • jednání, které je obtěžující nebo difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.), nebo uvádění matoucích či nepravdivých údajů či sdělení,

 • jednání, které porušuje mé zájmy,

 • jednání, které narušuje možnost využívání mého webu jinými osobami nebo které by mohlo narušit jejich stabilitu, chod či bezpečnost,

 • zasahovat do mého webu jiným způsobem, než je stanoveno pro jejich obvyklé užívání, např. jakkoli měnit jejich parametry, vzhled, programové nastavení, technickou podstatu apod.

 

2. Pokud porušujete pravidla, která stanoví tenhle souhlas, mám právo zamezit Vám přístup k mému webu, a v případě, že porušíte některé z povinností, které tady uvádím, odpovídáte za škodu, kterou tím případně způsobíte.

 

3. Všechny materiály publikované na mém webu, jejich programové zajištění a jejich grafický, textový, obrazový nebo hlasový obsah jsou autorským dílem a jsou chráněny autorským zákonem i právními předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví (ochranné známky). Produkty a služby, které na mém webu uvádím, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Všechna práva vyhrazena.

 

4. Žádnou část mého webu, který provozuji (texty, obrázky, videa apod.), ani jejich softwaru nesmíte úplně ani částečně kopírovat nebo jinak reprodukovat nebo šířit, sdílet, distribuovat či ukládat na úložiště dat, která jsou veřejná nebo přístupná jiným osobám, bez mého předchozího souhlasu.

 

 

V. Souhlas s ukládáním cookies

 

1. Při přístupu na můj web prostřednictvím internetového prohlížeče, servery automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje. Jedná se např. o webový požadavek, interakce se službami, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo jeho účet. Data sbírám prostřednictvím tzv. cookies během Vaší návštěvy na mém webu. Cookie je malý objem dat, který můj web přenese do prohlížeče návštěvníka a uloží na jeho pevný disk, přičemž ho může číst jen server, který je poslal. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje, aby si server pamatoval Vaše hesla na mém webu a oblíbené položky. Na některých stránkách, které vyžadují Vaše předchozí přihlášení, pak není přijetí cookie otázkou volby, protože když se rozhodnete cookie neakceptovat, nebudete mít pravděpodobně do takových stránek přístup. Cookie nemůže sloužit jako zdrojový kód a nemůže přenášet počítačové viry. K ukládání cookies do Vašeho počítače a ke shromažďování uvedených údajů mi Markétě Podané dáváte užíváním a prohlížením mého webu souhlas.

 

2. Informace, které tak získám, používám hlavně ke správě webu a k lepšímu pochopení toho, jak se návštěvníci na mém webu pohybují. Nebo abych zjistila, které části webu jsou nejvíce zatíženy, které části webu potřebují vylepšit a které aplikace jsou nejčastěji využívány, abych mohla stránky průběžně vylepšovat. Všechny tyto informace shromažďuji pomocí celkových statistik a jsou anonymní. Nevztahují se ke konkrétním, jmenovitě vyjádřeným uživatelům stránek. Tato hromadná statistická data potom využívám pro statistické, marketingové, propagační a podobné účely.

 

3. Většina prohlížečů je nastavena k přijímání cookies, ale jde nastavit, aby prohlížeč před každým přijetím konkrétního cookie žádal o souhlas s jeho přijetím. V rámci nastavení prohlížečů taky můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat nebo úplně zakázat jejich použití. Je taky možné je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, pro nás to znamená, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany serverů, které využívám.

 

4. Ve chvíli, kdy navštívíte můj web, webové servery, které využívám, zaznamenají standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které můj web navštívíte, webové stránky, které na mém webu navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

 

 

Vl. Vztahy mezi Vámi a mnou

 

1. Poskytnutím Vašich osobních či kontaktních údajů mi Markétě Podané udělujete souhlas se zasíláním mých obchodních sdělení na tyto kontakty. Souhlas s takovým využitím Vašich osobních či kontaktních údajů máte možnost odmítnout.

 

2. V případě, že by došlo ke sporu mezi Vámi a mnou, informuji Vás, že můžete využít i možnost mimosoudního řešení sporu, tj. můžete se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce – více informací o mimosoudním řešení sporů najdete na internetové stránce České obchodní inspekce, která je www.coi.cz; tímto není dotčeno právo obrátit se se svým nárokem na soud.

 

3. Na uzavření smlouvy na dodání mých produktů nebo služeb se mnou není právní nárok; např. s osobou, která porušila povinnosti podle těchto podmínek, nemusím uzavřít smlouvu.

 

4. Můj web spravuji z České republiky, a řídím se tak právem České republiky; pokud přistupujete k mému webu z jiných zemí, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovídáte tak za jakýkoli konflikt s místním právem.

 

5. Úpravu práv a povinností mezi Vámi a mnou v případě, že zakoupíte nějaký můj produkt či službu, obsahují obchodní podmínky, které jsou dostupné na mém webu.

 

6. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek, žádostí apod. mi napište na e-mail marketa@access2joyful.life.

 

7. Vyhrazuji si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.

bottom of page